กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอดิศักดิ์ อู่หิรัญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวภัทรา จั่นมณี
ครูพิเศษ

นางดวงแก้ว จัทรสูตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางธัญญนันทน์ ชินมโนพันธ์
ครูพิเศษ

Miss Melody P.Viloria
ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ)

Miss Jessie anuma Mariano
ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ)

Miss Maria Mikee Ann A. Viloria
ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ)

MR.Rommel Zabala Lualhati
ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างประเทศ)