กิจกรรม ปีการศึกษา 2563
กิจกรรม ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่1-2

10 กรกฎาคม 2563       พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2563
16 กรกฎาคม 2563       สำนักงานเขตจอมทอง เข้าตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกัน Covid-19 ของโรงเรียน
21 กรกฏาคม 2563        ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแก่นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่6
23กรกฎาคม  2563        พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
24 รกฎาคม 2563        กิจกรรมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10
29รกฎาคม  2563        กิจกรรมวันภาษาไทย
31รกฎาคม 2563         กิจกรรมเปิดกองลูกเสือ – เนตรนารี
4  สิงหาคม    2563         การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
4  สิงหาคม    2563         การตรวจสุขภาพบุคลากรภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
6 สิงหาคม     2563         รับการตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
 7 สิงหาคม    2563         กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

11  สิงหาคม  2563         แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน
11  สิงหาคม   2563        กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
13 สิงหาคม   2563         การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด4สายพันธุ์  
18  สิงหาคม  2563         ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
18  สิงหาคม  2563         ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
18  สิงหาคม  2563         กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
21  สิงหาคม  2563         วันฉลองศาสนนาม นักบุญโรซาแห่งลิมา ซิสเตอร์ บุญเลื่อม สาระสุข
27-28 สิงหาคม 2563      การทดสอบการอ่านและการเขียน ระดับประถมศึกษา1-6 ครั้งที่ 1 
31  รกฎาคม  2563       โครงการห้องเรียนน่ามอง
1-3 กันยายน    2563       อบรมเชิงปฏิับัติการ การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Smart TV
8    กันยายน    2563      กิจกรรม รักนะการ์ดอย่าตก
8    กันยายน     2563      กิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม
10-11 กันยายน 2563      ทดสอบการอ่านและการเขียน ระดับ ม1-ม3ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา2563
22 กันยายน     2563        คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลพรพิมพ์และโรงเรียนพรพิมพ์พระราม 2
                                       เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนแม่พระประจักษ์

25 กันยายน     2563        กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “Funny with Science” 
2 ตุลาคม 2563 การฝึกซ้อมช่วยเหลือตนเองเมื่อติดอยู่ในรถระดับชั้นอนุบาล1-3
9   ตุลาคม        2563        โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
9   ตุลาคม         2563        กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
10 ตุลาคม         2563        อบรม"เทคนิคการดูแลเด็กปฐมวัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น"
30 ตุลาคม         2563        กิจกรรมวันลอยกระทง
30 ตุลาคม         2563        กิจกรรมวัน Halloween
2 พฤศจิกายน    2563       การแสดงผลงานกิจกรรมชมรม ภาคเรียนที่ 1/2563  
3 พฤศจิกายน    2563       โครงการเรารักสุขภาพฟันดี
5 พฤศจิกายน    2563       พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาส ฉลองศาสนาม คุณพ่อมาร์ติน อนุศักดิ์ กิจบำรุง
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียน

6   พฤศจิกายน   2563        การปกป้องคุ้มครองนักเรียน ในโรงเรียนคาทอลิก เขต 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
15  พฤศจิกายน  2563        ร่วมแสดงความยินดีกับด.ญ. ภัทรานิษฐ์ แซ่เฮ้า เข้าร่วมแข่งขัน ยูยิตสู
                                           ชิงแชมป์ประเทศไทย ในรุ่่น fighting beginnerชนะเลิศเหรียญทอง

15 – 17 พฤศจิกายน  2563  กิจกรรมเที่ยวพักผ่อนประจำปี สำหรับบุคคลากรในโรงเรียนปีการศึกษา 2563
21-22    พฤศจิกายน  2563  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ.2564-2568
25 พฤศจิกายน  2563         วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
4 ธันวาคม          2563         พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
                                            มหาราช บรมนาถบพิตร

 5  ธันวาคม        2563          ประกาศผลสอบภาคเรียนที่1/2563
 7  ธันวาคม        2563         การอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการบูรณาการ คุณค่าพระวรสารในชีวิต                                                     ประจำวัน
13ธันวาคม         2563         การพ่นหมอกควันกำจัดยุง
14 ธันวาคม        2563         ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ทุกวันพฤหัสบดี                  จัดกิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้า
25 ธันวาคม        2563       โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

4-31 มกราคม         2564            นักเรียนรับใบงานช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ(Covid-19)
26 มกราคม        2564         กลุ่มงานจิตตาภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ส่งความสุขเทศกาล
                                            คริสต์มาสและปีใหม่

11 กุมภาพันธ์ 2564           ฉลองแม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด มอบทุนการศึกษาจากพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์                                                    เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช
25 กุมภาพันธ์  2564        กิจกรรมงานวิชาการโรงเรียนแม่พระประจักษ์
18 กุมภาพันธ์ 2564         ส่งมอบความสุขย้อนหลังวันเด็ก
22 กุมภาพันธ์ 2564          แนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยงานแนะแนว
                                         โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (ACC)

5 มีนาคม    2564             โครงการ คณิตได้ชูคำตอบ (คณิตคิดวิเคราะห์)
5 มีนาคม   2564             ปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2563
 8-9  มีนาคม  2564          ทดสอบการอ่านและเขียน ครั้งที่ 2 ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่2/2563
10 มีนาคม  2564             ทดสอบการอ่านและการเขียน ระดับชั้น ม.1-ม.3
13-14  มีนาคม 2564        การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-net ระดับชั้น ป.6และ ม.3
20 มี.ค. 2564                  แนะแนวศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพาณิชยการ
17 เม.ย. 64 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
16 มีนาคม 2564              นักเรียนรับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมงานวิชาการโรงเรียนแม่พระประจักษ์
16 มีนาคม 2564             โครงการเปิดโลกสู่อาชีพ
17 มีนาคม 2564              การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 RT 
19 มีนาคม 2564             งานฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่อ มาร์ตินอนุศักดิ์ กิจบำรุง และต้อนรับคุณพ่อสเตฟาน
                                      วุฒิไกร ชินทร์นลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (บางสะแก)
20 มี.ค. 2564               แนะแนวศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพาณิชยการ

24 มีนาคม     2564         การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)ป.325 มีนาคม  2564                                         พิธีอำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256325 มี.ค. 2564                 การแสดง                                       ผลงานนักเรียนชมรมต่างๆประจำภาคเรียนที่2/2563
25 มีนาคม 2564           โครงการส่งเสริมทักษะระดับปฐมวัย
25 มีนาคม 2564       การแสดงผลงานนักเรียนชมรมต่างๆประจำภาคเรียนที่2/2563