ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานสรุปผลการประชุม สัมมนา อบรม Word Document ขนาดไฟล์ 36.61 KB 123543
ฝ่ายวิชาการ
กำหนดการสอน ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 16.85 KB 123500
แบบการบููรณาการคุณค่าพระวรสาร Word Document ขนาดไฟล์ 19.12 KB 123646
แผนการจัดการเรียนรู้ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 126632
>หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1-ป.6 123280
แผนการจัดการเรียนรู้ (Learning Management Plan) Word Document ขนาดไฟล์ 178 KB 123601
คู่มือการใช้งาน iBook Author Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 123223
นิยามคำศัพท์หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.67 MB 123433
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 292.45 KB 123489
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-11 ปี (ประถมศึกษา) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59.5 KB 124002
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
แบบฟอร์มกรอกประวัติส่วนตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 123572
ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 108321
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 689 KB 123464
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ปี 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 679 KB 123494
แบบสรุปรายงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปี 2558 ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.6 KB 123143
แบบสรุปรายงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) ปี 2558 ระดับการศึกาาพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.8 KB 123314
การกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.61 KB 123411