ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีคุณครูปฎิบัติงานครบ 25 ปี และมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุ
         วันที่ 8 เมษายน 2565 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ   
          แสดงความยินดีคุณครูปฎิบัติงานครบ 25 ปี และมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุ
         เนื่องจากอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ภาคภูมิใจสำหรับบุคลากรและครอบครัว คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าฝ่ายต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูมนตรี ศรีวารี  รับรางวัลปฎิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี   และ   มุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุ ดังนี้  1.คุณครูดวงแก้ว    จันทรสูตร     2.คุณครูสังวาลย์     หาญอยู่  3.คุณครูยุพิน    จันทองแท้  คุณครูทำงานจนครบเกษียณอายุ ด้วยถือว่าเป็นเกียรติที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อเยาวชนและประเทศชาติ จนสามารถ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพได้เห็นความสำคัญของการเป็นครู จึงจัดกิจกรรมมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ ที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เพื่อยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติ ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม และเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรที่เกษียณอายุ 
      
     
      
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2565,09:20   อ่าน 1406 ครั้ง