มัธยมศึกษาปีที่3
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 เรื่อง โคลงสี่สุภาพ

วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ม.3 เรื่อง โคลงสี่สุภาพ
โดย คุณครู
สุกัญญา คำเฮียง

วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 เรื่อง If-Clause

วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 เรื่อง If-Clause
โดย คุณครู
อดิศักดิ์ อู่หิรัญ

วิชา English Communication ระดับชั้น M.3 เรื่อง Drugs

วิชา English Communication ระดับชั้น M.3 เรื่อง Drugs
BY T.MARY JANE E.SILVOSA