ประถมศึกษาปีที่4
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน
โดย คุณครู สาวิตรี ศรีวารี

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 เรื่อง การอ่านและการเขียนทศนิยม 1 ตำแหน่ง

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4
เรื่อง การอ่านและการเขียนทศนิยม 1 ตำแหน่ง
โดย คุณครู
สาวิตรี ศรีวารี

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 เรื่อง การอ่าน การเขียน ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 เรื่อง การอ่าน การเขียน ทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดย คุณครู สาวิตรี ศรีวารี

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 เรื่อง ระบบสุริยะของเรา

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 เรื่อง ระบบสุริยะของเรา
โดยคุณครู นุสรา กระดีแดง

วิชา ภาษาจีน ระดับชั้น ป.4
วิชา ภาษาจีน ระดับชั้น ป.4
โดย คุณครูพัชรีญา อารีวัติ
วิชา สังคมศึกษา ระดับชั้น ป.4 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพในจังหวัด

วิชา สังคมศึกษา ระดับชั้น ป.4 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพในจังหวัด
โดย คุณครูกนิษฐา นวกิจวงศ์

วิชา English Communication ระดับชั้น P.4 เรื่อง Taking care of yourself

วิชา English Communication ระดับชั้น P.4 เรื่อง Taking care of yourself
By T.Jessie  A.mariano

วิชา English Communication ระดับชั้น P.4 เรื่อง Countries and Nationalities

วิชา English Communication ระดับชั้น P.4 เรื่อง Countries and Nationalities

By T.Jessie

วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 เรื่อง คำเป็น คำตาย
วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 เรื่อง คำเป็น คำตาย
โดย นางสาวนิภาพร เต็มพร้อม
วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 เรื่อง พจนานุกรม
วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 เรื่อง พจนานุกรม
โดย คุณครู
พัชรินทร์ กฤษณะสุคนธ์