Home  School  Activity  l  Service  l  Webboard  l  Guestbook(สมุดเยี่ยม) I M.P.ChatRoo

โรงเรียน

  ประวัติโรงเรียน
  ประวัติผู้ก่อตั้ง
  คณะผู้บริหาร
  ศาสนนาม
  อุดมคติ
  ปรัชญา
  คำขวัญ
  ความมุ่งหมาย
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  นโยบาย
  แผนที่

กิจกรรม


 
คณะกรรมการ น.ร
 
  อนุบาล
 
ประถม-มัธยม

บริการ

  ธุรการการเงิน
  กิจการนักเรียน
  วิชาการ-วัดผล
  จิตตาภิบาล 
  ห้องสมุด
  ห้องคอมพิวเตอร์
  ห้องแนะแนว
  ห้องพยาบาล
 
    
           งานอนามัยโรงเรียน เป็นงานบริการ ทางด้านสุขภาพ ของนักเรียน โดยมุ่งเน้น ให้นักเรียนทุกคน
 มีสุขภาพดี สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เปิดบริการให้กับ นักเรียน ด้านการปฐมพยาบาล
 เบื้องต้น การดูแล ผู้ป่วย ที่มีอาการเจ็บไข้ เล็กน้อย การอำนวยความสะดวก เกี่ยวกับ การให้
ภูมิคุ้มกันโรคติดต่อ โดยประสานงาน กับหน่วยงาน สาธารณสุข และโรงพยาบาล ใกล้เคียง
กับโรงเรียน
 

เวลาทำการของห้องพยาบาล

วันธรรมดา
       - เปิดทำการตั้งแต่ 8.00 น. - 17.00 น.
       - วันหยุดประจำสัปดาห์ วันเสาร์ - วันอาทิตย์
       - หยุดตามวันราชการ
       - หยุดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
       - หยุดตามประกาศพิเศษของทางโรงเรียน
 

บทบาทหน้าที่ของงานพยาบาล

1.        วางแผนดำเนินงานเสนอผู้บริหารโรงเรียน เช่น การบันทึกสุขภาพ การตรวจสุขภาพ
   การรวบรวมสถิติ ประเมินผล การจัดทำยาและเวชภัณฑ์

2.        จัดสถานที่เพื่อการปฐมพยาบาลและพักฟื้นสำหรับบุคลากรในโรงเรียนตามสภาพแวดล้อม
    และความจำเป็น

3.        จัดทำยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้เพียงพอ พร้อมจัดระบบการควบคุม การเก็บรักษาที่
    เหมาะสมรัดกุม

4.        ให้บริการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่บุคลากรในโรงเรียนที่เจ็บป่วย (ให้บริการยาเฉพาะโรค
   ปัจจุบัน เช่น เป็นไข้ ปวดศีรษะ ปวดท้อง ท้องเสีย เป็นลม ฯลฯ แลพร้อมให้ความร่วมมือ
   กับกิจกรรมอื่น ๆ)

5.      ส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักเกินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่พยาบาลจะดำเนินการให้
  แพทย์ทำการรักษาต่อไป โดยจะเป็นผู้ประสานงานในการนำส่งโรงพยาบาล พร้อมทั้ง
 รายงานให้ผู้บริหารทราบ

6.        ดำเนินการให้มีการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ และ เชื้อโรคต่าง ๆ
   พร้อมแนะนำช่วยเหลือในการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ

7.        จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การรักษาพยาบาล ให้พร้อมที่จะ
   ใช้การได้ทันท่วงที

8.        ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ
    อนามัยทั้งส่วนบุคคลและชุมชน เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ จัดบอร์ดและนิทรรศการ

9.        จัดทำบัตรบันทึกสุขภาพหรือระเบียนสุขภาพตามแบบที่กำหนดของกระทรวง

10.     จัดทำทะเบียนคุมหลักฐานการเบิกประกันอุบิติเหตุในโรงเรียนทุกคน

11.     จัดดำเนินการปฐมพยาบาลแก่นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุในโรงเรียน

12.     ดูแลรักษาห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ

13.     ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยมีอาการหนัก
   ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือ ประสบอุบัติเหตุ

14.     อบรมให้ความรู้ตามระดับและวัยของนักเรียน โดยขอความร่วมมือจากทางโรงพยาบาล

15.     ปฏิบัติงานทางวิชาการ การพยาบาล เช่น ค้นคว้าหาความรู้เพื่อปรับปรุงการพยาบาล

16.     จัดทำแผนสถิติ และ โครงการของงานพยาบาลในแต่ละปีการศึกษา

 

กิจกรรมฐานอนุบาล
โครงการเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน
EQและIQ
(ชมภาพ)


เชิญชมงานวันวิชาการ
 ประจำปี2551

::School links::

::Catholic link::

 :: Info Links ::

:: Cool link  ::

 

Home School  l  Activity Service  l  Webboard  l  Fun zone
Copyright (c) 2002 - 2003 by Maephraprachak School, Thailand
21/1 Wuttakart 47 Bangkor Jhomthong Bangkok 10150
Tel 468-1691,876-3021-3,  FAX 875-5108
For information and comment, please contact  Qstmary@hotmail.com